V rámci chystaného 3. národního srazu Citroënů 2CV, jsme se rozhodli pro Vás uspořádat ve spolupráci s Milanem Caisem, frontmanem kapely Tata Bojs, unikátní a svým audio-vizuálním pojetím ojedinělý a neopakovatelný koncert známé české kapely Tata Bojs a 2CV Band, který bude věnovaný osobnostem francouzské kinematografie a především Jeanu Paulu Belmondovi. Propojení těchto dvou těles jste mohli zaznamenat již v roce 2019, při oslavách 30let existence Tata Bojs v DOXu.

Akce je omezena kapacitně a proto je k dispozici jen omezený počet vstupenek, neváhejte s nákupem v předprodeji za zvýhodněnou cenu.

Protože Vám chceme za vaši zakoupenou vstupenku nabídnout krásný a nevšední zážitek doplněný o „něco navíc“, oslovili jsme i známé osobnosti z řad českých herců, kteří mají ke značce Citroën blízký vztah. Můžete se tedy těšit na setkání s hercem, architektem, spisovatelem a zakladatelem divadla Sklep Davidem Vávrou, hercem a scénáristou Petrem Čtvrtníčkem a dalšími. Všichni oslovení naše pozvání ochotně přijali a účast přislíbili.

Se zakoupenou vstupenkou má zároveň velký počet z Vás velikou šanci získat mimořádnou cenu v podobě daru od nás, jako poděkování za podporu české kultury.

2CV Club Jesenice

Budějovická 111

252 42 Jesenice u Prahy

email: 2cv.club.jesenice@seznam.cz

17/6/2022 pátek 19:00

Cena v předprodeji 490,-

ZTP 390,-

na místě 550,-

otevření areálu pro návštěvníky koncertu 19.00h

začátek produkce cca 20.30h (pozdější čas je z důvodu projekcí – čekáme na tmu) Vystoupí 2CV Band, Tata Bojs

konec produkce cca 23.15h

JAK ZA ŠPATNÉHO POČASÍ

náš páteční unikátní koncert se koná pod širým nebem a bude se konat se i za nepříznivého počasí (které samozřejmě nebude, máme shůry objednáno J). Na akci jsou proto povoleny pláštěnky i deštníky! 

V případě hromobití a blesků se může stát, že program přerušíme, ale budeme se snažit, aby vše proběhlo podle plánu. 

Děkujeme za pochopení!

Rekreační zařízení Svatá Kateřina, Chotěvice 326, 543 76 Chotěvice

Ve východních Čechách v Podkrkonoší se mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Hostinné u Trutnova rozkládá klidné rekreační zařízení Svatá Kateřina. Svou neobvyklou polohou, kdy se zařízení nachází v údolí obklopené lesy za obcí Chotěvice, je ideálním místem pro školy v přírodě pro pořádání dětských táborů, sportovních soustředění, adaptační kurzy, teambuilding, ale zároveň i pro rodinné, firemní a sportovní srazy, dále pak rodinné rekreace, ozdravné pobyty a koncerty.

UBYTOVÁNÍ:

Pokud budete chtít na akci zůstat do druhého dne a pokochat se pohledem na krásné vozy pestrých barev a bizarních tvarů, bude pro Vás uchystána plocha pro stany nebo můžete jako nocleh použít vlastní vůz. Místo pro ukempování vám ochotně prozradí členové organizačního týmu u vjezdu do areálu.

Mobilní WC pro návštěvníky bude umístěno na vyhrazené ploše uvnitř areálu.

Kapacita ubytování v chatičkách kempu je v současné chvíli vyčerpána.

PARKOVÁNÍ:

Bude pro vás připraveno  cca 100m od vjezdu z hlavní silnice na přilehlých loukách. Parkování je možné pouze na místech, která budou určena pořadatelem, děkujeme za pochopení.

STRAVOVÁNÍ: 

V areálu je vynikající restaurace, řízky tedy nechte určitě doma!

Prosíme Vás jen o respektování soukromí majitelů veteránských vozů. Jistě Vám rádi odpoví na Vaše dotazy, nechají Vás udělat si selfie s krásným vozem, jsou to přátelští lidé. Citroën 2CV zvaný kachna, nevlastní snobové. Všichni účastníci srazu si ale přijeli zároveň odpočinout, užít si sraz a večerní zábavu bez obav, že jim někdo bez svolení bude sedět na blatníku, poleze do auta, bude zkoušet jak vlastně ta slavná kachna krásně houpe a co že je to uvnitř za páčky.. Berte prosím tedy tyto informace jako prosbu od nás, víme že jste ohleduplní a milí lidé, však také na Tata Bojs jiné publikum nechodí!

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KONCERTU TATABOJS A 2CV BAND, KONANÉHO DNE 17.6. 2022, U PŘÍLEŽITOSTI 3. NÁRODNÍHO SRAZU CITROËNŮ 2CV

Základní ustanovení

Spolek 2CV Club, Budějovická 111, 252 42 Jesenice, jako organizátor 3. národního srazu Citroënů 2CV a koncertu kapel TataBojs a 2CV Band, vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu RZ Svatá Kateřina, který je tvořen:

vymezeným oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,

vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty,

vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,

vymezeným neoploceným prostorem určeným pro stanování návštěvníků,

vymezeným neoploceným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků,

přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,

 a které jsou ve správě organizátorů akce (dále jen RZ Svatá Kateřina).

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu RZ Svatá Kateřina bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Každá osoba vstupující do areálu RZ Svatá Kateřina souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce pořadatelem a jejich partnery.

Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy pořadatelské služby a uvedený prostor opustit.

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu RZ Svatá Kateřina mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen pořadatelskou službou příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník akce povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu RZ Svatá Kateřina je povinen bezodkladně opustit prostory areálu RZ Svatá Kateřina. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden pořadatelskou službou.

Organizátoři akce si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz akce, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské služby nebo členů organizačního týmu a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu RZ Svatá Kateřina souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pořadatelské služby osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do areálu RZ Svatá Kateřina.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Během pátečního koncertu 17.6.2022, je zakázáno koupání v přilehlých vodních plochách. V ostatní dny je koupání na přilehlých vodních plochách pouze na vlastní nebezpečí.

Povinnosti návštěvníků akce koncert TataBojs a 2CV Band v RZ Svatá Kateřina

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu RZ Svatá Kateřina tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu RZ Svatá Kateřina přísně zakázáno:

manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,

prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu,  apod.,

pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce.

V celém areálu RZ Svatá Kateřina (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel a stanování) je zakázáno:

vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),

užívat drogy a jiné psychotropní látky,

vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,

vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,

vnášet a používat pyrotechniku,

ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,

poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,

popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,

odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

stanovat nebo nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena. 

Ve vymezeném oploceném prostoru je dále zakázáno:

vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek,

vjíždět s dopravními prostředky 

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům pořadatelské služby.

Pořadatelská služba a členové organizačního týmu jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

Zdravotnická asistence přítomná v oploceném prostoru pro kulturní produkci, poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu RZ Svatá Kateřina.

Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu RZ Svatá Kateřina) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu RZ Svatá Kateřina). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 – Policie

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu RZ Svatá Kateřina návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu RZ Svatá Kateřina na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho pořadatelského týmu či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Spolek 2CV Club Jesenice

Budějovická 111

252 42 Jesenice u Prahy